Wettelijke taken: adviezen en audits

In 2018 is er geen wettelijk verplicht advies afgegeven.

Hoe komt een advies tot stand?

De centrale vragen die de basis vormen voor de wettelijk verplichte adviezen die de veiligheidsbeambte verstrekt aan de tunnelbeheerder zijn:


  • Zijn de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen aanwezig?
  • Functioneren de aanwezige veiligheidsvoorzieningen betrouwbaar, voor nu en in de toekomst?
  • Staan de organisatie van de tunnelbeheerder (inclusief verkeerscentrale) en de hulpverleningsdiensten gesteld voor de aan hen toegewezen taken, voor nu en in de toekomst?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, wordt in overleg met de tunnelbeheerder, de projectorganisatie en het bevoegd college een adviestraject ingezet. Waar mogelijk worden de resultaten van de inhoudelijke proces­ en producttoetsen van de Landelijk Tunnelregisseur gebruikt. Aanvullend voert Bureau Veiligheidsbeambte een aantal onderzoeken uit, waarbij afhankelijk van het aandachtsgebied externe adviseurs kunnen worden ingehuurd.


Het uiteindelijke advies – gebaseerd op eigen waarnemingen, de toetsresultaten van de Landelijk Tunnelregisseur en de bevindingen van externe adviseurs – wordt verstrekt aan de tunnelbeheerder. Dit advies, inclusief de reactie van de tunnelbeheerder, maakt onderdeel uit van de juridische procedure van de desbetreffende projectfase.

Welke wettelijke adviezen zijn mogelijk?

Advies Tunnelveiligheidsplan

De veiligheidsbeambte beoordeelt het Tunnelveiligheidsplan. De vraag die hierbij centraal staat, is of het mogelijk is om op basis van het aangeleverde plan een veilige tunnel te bouwen en te exploiteren. De veiligheidsbeambte is al vanaf de planfase betrokken. Het eerste formele besluit is dan het Tracébesluit. Onderdeel van dit besluit is het Tunnelveiligheidsplan inclusief een risicoanalyse.

Advies Bouwplan

In de ontwerpfase volgend op de planfase wordt het Bouwplan uitgewerkt, dat ook weer wordt beoordeeld door de veiligheidsbeambte. Deze fase wordt afgesloten met (de aanvraag van) de omgevingsvergunning bij het bevoegd college van burgemeester en wethouders. Dit is een belangrijk moment in het proces, omdat na vergunningverlening met de bouw gestart kan worden.

Advies Openstelling

Het sluitstuk rond het hele adviestraject van de veiligheidsbeambte bij nieuwbouw en renovatieprojecten, vormt het advies op de aanvraag openstellingsvergunning ten behoeve van de feitelijke ingebruikname. Centraal hierin staat de vraag of het tunnelsysteem en de organisatie er klaar voor zijn om de tunnel duurzaam veilig open te stellen.

Advies wezenlijke wijziging

Indien het gebruik van een tunnel verandert of bijvoorbeeld het vluchtconcept aangepast wordt, is er sprake van een zogenoemde wezenlijke wijziging. In die gevallen is het ook nodig dat er een advies van de veiligheidsbeambte komt. Ook dan wordt beoordeeld of de wijzigingen en de getroffen voorzieningen voldoen aan de (bedoeling van) de wettelijke kaders.