Taken van Bureau Veiligheidsbeambte

Wegtunnels vormen belangrijke schakels in het vervoersnetwerk van Nederland. De aspecten ‘veiligheid’ en ‘beschikbaarheid’ zijn cruciaal voor het functioneren van dat netwerk. Bureau Veiligheidsbeambte heeft in alle fasen van de levenscyclus van de tunnel de taak om de tunnelveiligheid te beoordelen en hierover advies uit te brengen.

De basis voor de taken van Bureau Veiligheidsbeambte is vastgelegd in de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw). Deze wet stelt dat er voor elke Nederlandse wegtunnel langer dan 250 meter een tunnelbeheerder en een onafhankelijke veiligheidsbeambte moet zijn aangesteld. Rijkswaterstaat telt zes verschillende tunnelbeheerders en een veiligheidsbeambte. De veiligheidsbeambte is aangesteld door de directeur-generaal van Rijkswaterstaat met instemming van alle betrokken bevoegde colleges van burgemeester en wethouders.

Onafhankelijk

Peter Kole is vanaf 2017 de veiligheidsbeambte voor de tunnels die Rijkswaterstaat beheert en samen met zijn team van vier adviseurs en de managementassistente vormt hij Bureau Veiligheidsbeambte. Bureau Veiligheidsbeambte is onafhankelijk van de beheer- en projectorganisaties binnen Rijkswaterstaat geplaatst en richt zich op alle aspecten van tunnelveiligheid gedurende de gehele levenscyclus van een tunnel.

2.1 Takenpakket & werkwijze

Het werkveld van Bureau Veiligheidsbeambte ziet er als volgt uit:

  • Wettelijke taken

- wettelijk advies (op diverse momenten in de levenscyclus van een tunnel)

- evaluaties van incidenten

- toezien op opleiden, trainen, oefenen (OTO)

  • Gevraagd en ongevraagd advies (niet-wettelijke adviezen en audits)
  • Kennisdeling (presentaties, werkgroepen, publicaties)

Levenscyclus van de tunnel

Bureau Veiligheidsbeambte heeft wettelijke adviestaken in de levenscyclus van een tunnel: planfase, ontwerpfase, bouwfase en in de gebruiksfase ook bij wezenlijke wijzigingen en renovaties. Bij de uitvoering van deze taken gaat het om tunnelveiligheid in de breedste zin van het woord: techniek, organisatie, processen en de samenwerking daartussen.

Nieuwe en bestaande tunnels

Dit speelt niet alleen bij bouwprojecten een belangrijke rol, maar ook bij bestaande tunnels. Bureau Veiligheidsbeambte heeft specifiek voor bestaande tunnels een taak bij evaluaties van incidenten en oefeningen, de afstemming van calamiteitenbestrijdingsplannen en het controleert regelmatig of de tunnelconstructie en de –voorzieningen worden onderhouden.

Audits

Bureau Veiligheidsbeambte geeft hier invulling aan middels het uitvoeren van audits op de onderwerpen tunnelveiligheidsdossier en veiligheidsbeheerplan, opleiden, trainen en oefenen, calamiteitenbestrijding en instandhouding en kijkt daarbij specifiek ook naar de verbetercyclus van de tunnelbeheerder.

Actief betrokken

Om effectief te kunnen adviseren, zijn samenwerking en het in huis hebben van kennis en expertise van groot belang. De gespecialiseerde medewerkers van Bureau Veiligheidsbeambte zijn actief betrokken en bezoeken regelmatig projecten en bestaande tunnels. Het staat hen vrij tunnelbeheerders gevraagd en ongevraagd te adviseren.