Opleiden, trainen en oefenen

De veiligheidsbeambte onderstreept het belang van opleiden en trainen, niet alleen voor wegverkeersleiders maar zeker ook voor hulpverleningsdiensten en al het andere personeel dat bij de tunnel betrokken is. Een van de taken van de veiligheidsbeambte is gericht op het toezien op de geoefendheid. In 2018 is hier invulling aangegeven door het uitvoeren van een audit bij tunnelbeheerders en verkeerscentrales.

Positief is dat de betrokkenen zich bewust zijn van het feit dat alleen een basisopleiding niet voldoende is maar dat er zeker ook aandacht besteed moet worden aan het vakbekwaam blijven. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal opleidingsplannen. Door roosterdruk is er echter prioriteit gegeven aan bediening van tunnels ten opzichte van opleiden. Hierdoor zijn niet alle plannen uitgevoerd. Voor 2019 is dit een aandachtspunt.

Gemeenschappelijke realistische oefeningen

Tunnelbeheerders hebben de verantwoordelijkheid om één keer in de vier jaar per veiligheidsregio een gezamenlijke realistische oefening te organiseren. Hierbij wordt in samenwerking met hulpverleningsdiensten en de veiligheidsbeambte de bestrijding van een incident in een tunnel geoefend. Deze eis is vastgelegd in de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw). De veiligheidsbeambte voert de wettelijke taak uit door een bijdrage te leveren aan het beoordelen van het draaiboek, het doen van waarnemingen tijdens de oefening en het deelnemen aan de evaluatie. 

Calamiteitenoefening Gaasperdammertunnel

In de Gaasperdammertunnel is op 5 en 6 november 2018 een gemeenschappelijke oefening gehouden. Daarmee voldoet Rijkswaterstaat in 2018 weer aan de wettelijke 4-jaarlijkse realistische oefenverplichting voor deze tunnel in deze veiligheidsregio.


Ook 2019 staat in het teken van oefenen. In dat jaar hebben alle Rijkswaterstaat-tunnelbeheerders de verplichting om een 4-jaarlijkse gemeenschappelijke oefening te organiseren. Bureau Veiligheidsbeambte zal hierbij aanwezig zijn als waarnemer.

“De veiligheidsbeambte onderstreept het belang van opleiden en trainen.”

Overige oefeningen

Daarnaast waren er een aantal tussentijdse gedeeltelijke en/of simulatieoefeningen, waarbij aandacht is besteed aan een breed scala van processen, variërend van storingsafhandeling tot gewijzigde procedures ten gevolge van de verminderde brandwerendheid. Ten opzichte van 2017 is het aantal tussentijdse oefeningen bijna verdubbeld. Er wordt echter nog niet aan de wettelijke eis voldaan om voor iedere tunnel jaarlijks een oefening te organiseren.

Data tussentijdse gedeeltelijke oefeningen

  • Vlaketunnel 23-01-2018
  • Thomassentunnel 14-5-2018
  • Koning Willem Alexandertunnel 19-06-2018
  • A2 Leidsche Rijntunnel 1-10-2018
  • Ketheltunnel 31-10-2018
  • Salland Twentetunnel 15-11-2018
  • Beneluxtunnel 19-12-2018

Audits OTO

De veiligheidsbeambte heeft een wettelijke taak als het gaat om toezien op de geoefendheid. Om invulling te geven aan deze taak is er in 2018 een audit uitgevoerd waar de focus voornamelijk lag op de opleiding en training van de wegverkeersleiders en weginspecteurs: staan zij gesteld voor hun taak? Conclusie is dat er een groot aantal plannen bestaat waarin aandacht wordt gegeven aan het opleiden en vakbekwaam blijven, maar dat het aan afstemming en uitvoering schort. Met name het vakbekwaam blijven is niet altijd aangetoond en dat is zeker voor het komend jaar een aandachtspunt.