LTB, LTR en BVB: geen eilandjes a.u.b.!

Ron van den Ende, Jaap Heijboer en Peter Kole verrassen elkaar liever niet

“Door elkaar scherp te houden ontstaan er geen blinde vlekken.”

Ron van den Ende

LTR, LTS, LTB, BVB, CTB: de afkortingen vliegen je om de oren in de wereld van tunnelveiligheid. En wanneer je aan tafel zit met Jaap Heijboer, Ron van den Ende en Peter Kole is dat niet minder. De drie heren zijn zo op elkaar ingespeeld, ze zouden bijna voortdurend in afkortingen kunnen praten. Welke afkorting vertegenwoordigen ze zelf? En waarom stemmen zij continu met elkaar af?

Eerst maar even een voorstelrondje. Jaap Heijboer is sinds 2013 de LTR, de Landelijk Tunnelregisseur. De LTR is verantwoordelijk voor de LTS, de Landelijke Tunnelstandaard, en het werken met de standaard. Het afgelopen jaar is besloten om taken van de LTR over te dragen. Deels aan GPO, deels aan VWM en deels aan de LTB. Ron van den Ende is de programmamanager LTB, de nieuw in het leven geroepen landelijke tunnelbeheer organisatie. Voorloper hiervan is de CTB, de coördinerend tunnelbeheerder. De LTB staat weer in verbinding met de coördinerend tunnel-HID, Bob Demoet, die in dit jaarverslag ook aan het woord komt. Bent u er nog?

We willen geen eilandjes

Alle afkortingen staan voor één gezamenlijk doel: goed werkende, veilige tunnels. En die gemeenschappelijkheid leidt dan ook bijna automatisch tot nauwe relaties. Jaap Heijboer licht toe: “In een tunnel moeten alle processen en systemen integraal samenwerken. Dat lukt alleen wanneer organisaties echt goed verbonden zijn. Ieder vanuit zijn eigen invalshoek, met z’n eigen expertise, maar zonder eilandjes.” Ron van den Ende vult aan: “Als Rijkswaterstaat zijnde wil je risico’s vroegtijdig op de juiste tafel hebben. Door elkaar scherp te houden ontstaan er geen blinde vlekken.”


Op één lijn

Peter Kole maakt als veiligheidsbeambte bij zijn adviezen vaak gebruik van de reviews die door GPO worden uitgevoerd en de audits van de LTR. In de nabije toekomst zal het team van Ron de audits gaan overnemen. De bevindingen van Peter kunnen weer in het nieuwe LTB-team geagendeerd worden. Zo wordt uniformiteit en innovatie gestimuleerd. Peter: “En zo is er een breed draagvlak voor onze bevindingen. Door samen op te trekken zitten we altijd op één lijn en dat maakt ons sterk. We verrassen elkaar liever niet.”

“Ieder vanuit zijn eigen invalshoek, met z’n eigen expertise, maar zonder eilandjes”

Jaap Heijboer

Uniformiteit en standaardisering

In 2018 is Ron gestart als kwartiermaker voor het landelijk tunnelbeheer. Ron: “We zagen dat er meer uniformiteit nodig/mogelijk is in het beheer en dat de beheerregio’s en andere spelers in de tunnelketen meer naar elkaar toe moeten groeien. Daarom wordt gewerkt aan een landelijk team voor standaardisering, uniformering en optimalisering van het tunnelbeheer. We nemen geen verantwoordelijkheid over van de regio’s maar geven richting. We werken echt overkoepelend en op verzoek van de regio’s en/of andere spelers in de tunnelketen zoals VWM, GPO, en PPO. Samen gaan we het tunnelbeheer op een hoger niveau brengen. Zo werken we bijvoorbeeld aan een uniforme testwijze (testgebouw), waarvan het recent opgestelde testprotocol voor vluchtdeuren een voorbeeld is.”


Signaleren, agenderen, uitrollen, monitoren

Het “vluchtdeurendossier” is direct een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen de drie heren. Bij het reguliere onderhoud worden vluchtdeuren getest: zijn ze door weggebruikers bij een calamiteit te openen? Peter Kole constateerde in 2016 dat een uniform testprotocol ontbrak. Hij zocht daarop de samenwerking met de toenmalige CTB, Willy Dekker. (Daarover schreven we in het Jaarverslag 2017). Peter: “Ik heb alle begrip voor de ingewikkeldheid in dit dossier, maar er moest wel wat gebeuren. Toen iedereen dezelfde sense of urgency had, werden er gelukkig resultaten geboekt.” Jaap ging na of de eisen aan de vluchtdeuren in de LTS nog wel passend waren en stelde ze bij. Ron gaat opvolging geven aan het werk van de CTB en heeft nu ‘testen en toestandinspecties’ hoog op zijn agenda staan.


“Door samen op te trekken zitten we altijd op één lijn en dat maakt ons sterk. We verrassen elkaar liever niet.”

Peter Kole

Risico’s vroegtijdig op tafel

In 2019 zal het team van de LTB ingevuld worden. En zullen de LTB, de LTR en de veiligheidsbeambte regulier overleg voeren. Jaap sluit af: “We delen met elkaar wat we zien gebeuren en creëren zo een breed draagvlak voor onze ideeën. We spreken dan met één mond. En dat is een prettige gedachte.”