Kennisdeling met het netwerk

De veiligheidsbeambte hecht grote waarde aan intensieve en transparante samenwerking binnen het netwerk van tunnelbeheerders, projectorganisaties, bevoegd gezagen en externe adviseurs. Waar mogelijk geven we dan ook presentaties over tunnelveiligheid of sluiten we aan bij nationale en internationale overleggen.

De veiligheidsbeambte heeft behalve een adviserende, ook een verbindende functie: doordat hij betrokken is bij alle tunnelprojecten signaleert hij trends. Deze worden gedeeld met tunnelbeheerders maar ook met projectorganisaties, bevoegd colleges van burgemeester en wethouders en de Landelijk Tunnelregisseur. Een greep uit de verschillende activiteiten van het team van de veiligheidsbeambte:

 • Peter (voorzitter) en Joyce (secretaris) organiseerden de landelijke VB-bijeenkomsten op 6 maart en 29 mei en het tweedaagse op 8 en 9 oktober.
 • Joyce en Gerda sloten aan bij DVF overleggen.
 • Joyce was betrokken bij de activiteiten van het COB op het gebied van virtueel testen en de zogeheten tunneltweeling.
 • Er werd regelmatig overleg gevoerd met de HID’s, de regio’s en de dienstonderdelen.
 • Op 16 mei woonde Peter een steeringboard bijeenkomst van ITA COSUF bij.
 • Peter en Helmut waren op 17 en 18 mei in Madrid aanwezig bij het TSO Forum van ITA COSUF. Peter was als voorzitter van AG4 zelfs organisator van dit forum.
 • Op 4 oktober sloot Joyce aan bij het rondetafelgesprek over smart mobility tijdens het PIARC congres. Peter en Joyce namen deel aan het congres.
 • Op 27 november reisde het gehele team af naar Brussel voor het congres ‘Beyond a tunnel vision’.
 • Joyce heeft in juni als docent een presentatie gegeven in de PAO-cursus ‘Veiligheid ondergrondse infrastructuur’ over menselijk gedrag en de bestuurlijke betekenis daarvan.
 • Gerda gaf in september een presentatie over incidentevaluaties tijdens het Tunnel Safety Congres in Oslo.
 • Joyce reisde af naar Spanje om daar aanwezig te zijn bij brandproeven met een watermistsysteem en het tunnelseminar Tunprotec.
 • Helmut, William en Gerda gaven presentaties aan OVD-en Tunnelveiligheid van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
 • Op 2 oktober zat Peter in Lyon een bijeenkomst voor van ITA COSUF Activity Group 4 en woonde hij de steeringboard meeting van ITA COSUF bij.
 • Helmut heeft advies uitgebracht over de handreiking Tunnel incidentbestrijding voor de opleiding voor hulpdiensten, opgesteld door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).
 • Om van elkaar te leren hebben ILT Toezicht Rail en Bureau Veiligheidsbeambte een uitwisseling opgezet in 2018. Joyce is twee keer met een medewerker van ILT op pad geweest. De uitwisseling is waardevol en leerzaam gebleken, dus in 2019 wordt hier vervolg aan gegeven.
 • Helmut heeft in april een instructie tunnelveiligheid gegeven aan de Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de vier veiligheidsregio’s (West-4) binnen Zuid-Holland.
 • Gerda heeft als waarnemer deelgenomen aan een oefening in de gemeentelijke Piet Hein Tunnel in Amsterdam.

In de media

In Cobouw verscheen in 2018 drie keer een artikel over het dossier van de verminderde brandwerendheid van beton. De veiligheidsbeambte heeft aan die artikelen een bijdrage geleverd. Alle artikelen zijn terug te vinden op de website van Cobouw (abonnement is vereist om ze te kunnen lezen).

Project- en werkgroepen

Peter Kole is voorzitter van het ‘landelijk overleg veiligheidsbeambten’. Hierin nemen onder meer veiligheidsbeambten van provincies en gemeentes deel. Daarnaast worden ervaringen op internationaal niveau gedeeld: Peter is bestuurslid van ITA COSUF (Committee on Operational Safety of Underground Facilities) en voorzitter van AG4, het Europese platform voor veiligheidsbeambten.

5e TSO Forum in Madrid

Op 17 en 18 mei 2018 kwamen tunnelveiligheidsbeambten uit heel Europa bijeen voor het tweejaarlijkse TSO Forum. Dit keer georganiseerd door Peter Kole. Hij was de gastheer van dit event omdat hij voorzitter is van de Activity Group 4 van ITA COSUF, het Europese Centre of Excellence rondom tunnelveiligheid. Doel van het TSO Forum: kennisuitwisseling en samenwerking tussen Europese Tunnel Safety Officers (TSO’s).


Peter: “We hebben als TSO best een bijzondere baan en positie en ik hecht grote waarde aan intensieve samenwerking binnen ons netwerk. Dat netwerk houdt niet op bij onze landsgrenzen. We sluiten daarom waar mogelijk aan bij internationale overleggen, zoals ITA COSUF.”


Als voorzitter van de Activity Group 4 ziet Peter dat er binnen Europa verschillen zijn. “Het is goed om je blikveld te verruimen, je kennis te delen en open te staan voor die (culturele) verschillen zodat je je eigen werk nog beter kunt doen. Het was de eerste keer dat ik het Forum organiseerde en dat was zeker spannend, maar we hadden meteen een recordaantal deelnemers (70) te pakken. En de deelnemers waren achteraf erg tevreden.” Tijdens het Forum passeerden 15 presentaties de revue en werd er een bezoek gebracht aan het tunnelproject Madrid Calle 30.