Gevraagde en ongevraagde adviezen

Er zijn in 2018 vijf adviezen afgegeven die niet-wettelijk vereist waren, maar waarbij de expertise van de veiligheidsbeambte wel gewenst was. Deze adviezen waren:

  • Advies addendum Veiligheidsbeheersplan Koning Willem Alexandertunnel (13 april 2018)
  • Advies aanpak en opzet proefnemingen verminderde brandwerendheid (17 april 2018)
  • Advies afhandeling restpunten Salland Twentetunnel (3 juli 2018)
  • Advies ingebruikname B-buis voor vrachtverkeer Beneluxtunnel (30 oktober 2018)
  • Advies vluchtconcept Drechttunnel (12 december 2018)

Advies addendum Veiligheidsbeheersplan Koning Willem Alexandertunnel

De HID ZN verzocht de veiligheidsbeambte te adviseren op juiste verwerking van de kortetermijnmaatregelen in het Addendum Veiligheidsbeheersplan van de Koning Willem Alexandertunnel. Die kortetermijnmaatregelen waren getroffen naar aanleiding van de verminderde brandwerendheid van de tunnel. De veiligheidsbeambte concludeerde dat de door hem eerder gegeven adviezen adequaat in de documentatie waren verwerkt en dat aantoonbaar aan de veiligheidsnorm werd voldaan. Het bijbehorende OTO-programma diende nog geëffectueerd te worden, hetgeen nauwlettend gevolgd zal worden.

Advies aanpak en opzet proefnemingen verminderde brandwerendheid

De veiligheidsbeambte heeft op eigen initiatief samen met de Universiteit Gent een review uitgevoerd op de aanpak en opzet van proefnemingen naar de verminderde brandwerendheid van beton in tunnels. Daaruit concludeerde hij dat er nog geen uitspraak gedaan kan worden over de brandwerendheid van de constructie. Het belang van de relatie tussen afspatgedrag en criteria ten aanzien van de brandwerendheid werd onderstreept. Met dit advies werd de HID WNN geïnformeerd over het proces en de resultaten tot nu toe.

Advies afhandeling restpunten Salland Twentetunnel

Bij de openstelling van de Salland Twentetunnel is door de Veiligheidsregio Twente een drietal randvoorwaarden gesteld. De eerste betreft een veilige en rookvrije vluchtweg en werkruimte. De veiligheidsbeambte stelde in zijn advies aan de HID ON vast dat met het toepassen van aanvullende actieve lichtgevende pictogrammen, alsmede het instellen van de ventilatie in de ondersteunde buis op maximale stand, zowel het proces van zelfredzaamheid als het proces van hulpverlening voldoende veilig zijn geborgd. Ten aanzien van het tweede punt, de stabiliteit van noodbediening, is vastgesteld dat aan deze voorwaarde wordt voldaan. Tot slot is geconcludeerd dat omtrent de toegang tot het tunnelveiligheidsdossier voldoende werkafspraken zijn gemaakt tussen de tunnelbeheerder, bevoegd gezag en de veiligheidsregio.

Advies ingebruikname B-buis voor vrachtverkeer Beneluxtunnel

Eind 2017 is de tunnelbeheerder in de Beneluxtunnel een proefperiode gestart voor het toelaten van vrachtverkeer in de B-buis. Eind 2018 gaf de veiligheidsbeambte advies aan de HID WNZ voor het omzetten van de proefperiode naar de definitieve situatie. Hij concludeerde dat er geen bezwaren zijn, mits een zestal aandachtspunten uitgevoerd zouden worden. Deze aandachtspunten betroffen het aanpassen van het VBP en CBP, instructie aan de VC, integreren van de nieuwe situatie in OTO instructies/plannen en het communiceren van de aanpassing naar tunnelpersoneel en hulpdiensten.

Advies vluchtconcept Drechttunnel

In het najaar van 2018 is de tunnelbeheerder van de Drechttunnel een traject gestart waarbij het vluchtconcept van de tunnel gewijzigd zou worden. De veiligheidsbeambte gaf eind 2018 advies waarmee de HID WNZ een aanvraag kon doen bij het bevoegd gezag. De aanpassing in de tunnel heeft tot gevolg dat er vluchtdeuren komen te vervallen en andere vluchtdeuren uitsluitend voor de hulpdiensten beschikbaar zijn. Daarnaast bestaat de aanpassing uit het integreren van de middenpompkelderruimte in het middentunnelkanaal. Deze laatste wijziging kan worden gezien als bouwkundige aanpassing. In het advies deed de veiligheidsbeambte 11 aanbevelingen. Wanneer die aanbevelingen ter harte genomen zouden worden zag hij geen negatieve effecten voor de veiligheid en het gebruik door de weggebruiker en gebruik door hulpdiensten van deze tunnel. Ook zag hij de aanpassingen niet als wijziging van het vluchtconcept zoals bedoeld in artikel 6b omschreven als Wezenlijke wijziging en daarmee niet gekoppeld aan een aanvraag Openstellingsvergunning.