Doorkijk naar 2019

De focus en de wettelijk taak van het bureau blijft uiteraard toezien op de tunnelveiligheid van de RWS-wegtunnels. Zoals gebruikelijk geven we een doorkijk naar gepande activiteiten en speerpunten. Zo zetten we door op de trend waarin de nieuwbouwprojecten die worden gebouwd onder Landelijke Tunnelstandaard door ons effectief kunnen worden getoetst, waarbij we ook gebruik maken van toetsen vanuit de Landelijke Tunnelregisseur en de kwaliteitsdocumentatie van projecten.

Bureauontwikkeling

Naast het aanscherpen van de bedrijfsvoering (op onze website is de vereenvoudigde aanpak terug te zien) wordt ook het toetskader aangepakt. Het is nog steeds een gewaardeerd hulpmiddel voor projecten ook buiten RWS merken we, maar inmiddels zijn de ontwikkelingen zo ver dat aanpassing noodzakelijk is geworden. In de loop van 2019 willen we een vernieuwd toetskader presenteren. We willen actiever ongevraagde adviezen inzetten en daar waar mogelijk ook evaluaties uitvoeren. Uiteraard altijd in goede afstemming met de tunnelbeheerder.

Partners

Bureau Veiligheidsbeambte heeft een kleine vaste formatie met eigen deskundigheid op verschillende terreinen. Voor de brede advisering maken we ook gebruik van specialisten van de markt. We willen daar de banden mee versterken door het creëren van een flexibele schil met verschillende kennisgebieden die we adequaat kunnen inzetten voor onze advisering. Zo werken we bijvoorbeeld op het gebied van brandwerendheid van betonconstructie samen met de Universiteit van Gent (BE).

(Inter)nationaal

De Nederlandse veiligheidsbeambte is de voorzitter van ITA COSUF Activity Group 4. Dat is een werkgroep bestaande uit veiligheidsbeambten uit geheel Europa. Ook in 2019 komt de werkgroep een aantal malen bij elkaar om kennis te delen en om te werken aan een guideline voor het vak van veiligheidsbeambte. Ook wordt de organisatie van het volgende Tunnel Safety Officers Forum weer opgepakt. Nationaal is er een landelijk veiligheidsbeambte overleg waar de veiligheidsbeambte deel van uitmaakt.

Bestaande tunnels

Bestaande tunnels blijven onze aandacht krijgen. Het audit onderwerp in 2019 is instandhouding. Met de audit zal gericht worden onderzocht hoe de keten van instandhouding is ingericht en functioneert. De oude dossiers zoals vluchtdeuren en OTO worden nog steeds gevolgd op de ingezette verbeteracties. Daarnaast krijgt ook constructieve veiligheid specifieke aandacht. Met een quick scan willen we een beeld krijgen van de kwaliteitsborging, zowel op proces als op inhoudelijk niveau. Afhankelijk van de uitkomsten wordt een vervolgtraject ingezet of niet. In 2019 staan ook vele gemeenschappelijke realistische oefeningen op het programma. In coördinatie en waarneming draagt Bureau Veiligheidsbeambte hieraan bij.

Tunnel ICT/IA

RWS werkt hard aan het meer standaardiseren van de ICT en IA bij de verschillende objecten waaronder ook tunnels. Samen met het Landelijk Tunnelbeheerteam en de Landelijke Tunnelregisseur houden we toezicht op deze ontwikkelingen zodat de toepassing ervan niet zal leiden tot onveilige tunnels.

Aandacht voor de omgeving van tunnelveiligheid

Tunnelveiligheid is voor vele andere organisaties ook een punt van aandacht, denk aan de veiligheidsregio’s en de bevoegd gezagen. We hebben en houden ook in 2019 contact me deze partijen. We willen via het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) en het COB zorgen voor meer samenhang en kennis van elkaars insteek en aandachtgebieden. Ook zijn deze gremia de plek om kennis op te halen of te delen. Bureau Veiligheidsbeambte doet actief mee aan bijeenkomsten en werkgroepen.

Het blijft mensenwerk

Terugkerend thema is ‘de mens centraal’. Ook in 2019 zal dit thema de overkoepelende insteek blijven van ons werk. De techniek maakt het mogelijk dat veel door systemen wordt overgenomen, maar uiteindelijk zijn het mensen die de bepalende factor zijn om de tunnelveiligheid te dienen. Het hele samenspel tussen onze weginspecteurs, de officieren van dienst, de verkeerscentrales met de wegverkeersleiders en de uitrusting van de RWS-wegtunnels zorgen samen voor een veilig gebruik door de weggebruikers van deze tunnels.