Bureauontwikkelingen in 2018

In 2017 werd al een start gemaakt met het opzetten van een filosofie voor de adviestrajecten bij tunnelprojecten, in 2018 werd deze werkwijze volledig uitgerold. Met deze filosofie kan Bureau Veiligheidsbeambte transparant richting een tunnelproject aangeven welke toetslast verwacht kan worden en waarom.

De kern van deze adviesfilosofie zijn 3 basisvragen:

Zijn de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen aanwezig?

Functioneren de aanwezige veiligheidsvoorzieningen betrouwbaar, voor nu en in de toekomst?

Staan de organisatie van de tunnelbeheerder (inclusief verkeerscentrale) en de hulpverleningsdiensten gesteld voor de aan hen toegewezen taken, voor nu en in de toekomst?

In 2018 zijn enkele aanvullende documenten op de adviesfilosofie opgesteld. Deze documenten moeten voor de tunnelbeheerder en de veiligheidsbeambte duidelijkheid geven over de interactie tussen beide partijen en ook welke activiteiten van beide partijen verwacht kunnen worden gedurende het adviesproces.

In 2018 bleek dat de aanpassing van de adviesfilosofie ertoe leidt dat het huidige toetskader niet optimaal ingezet kan worden voor het uitvoeren van de adviestaak van de veiligheidsbeambte. Daarom werd eind 2018 een plan van aanpak opgesteld, zodat in 2019 het toetskader aangepast kan worden.

Auditprogramma

Met het doorlopen van ons auditprogramma waarin we in een vierjaarlijkse cyclus aandacht hebben voor de veiligheidsdocumentatie, opleiden, trainen en oefenen, calamiteitenbestrijding en instandhouding geven we invulling aan het takenpakket voor de bestaande tunnels. Elders in deze jaarrapportage treft u onze rode draad op de audit opleiden, trainen en oefenen aan. In 2019 zal een audit uitgevoerd worden op instandhouding.


We zijn door het uitvoeren van deze audits in staat om trends waar te nemen en de opgehaalde signalen niet alleen te adresseren bij de tunnelbeheerders maar ook bij de verschillende landelijke diensten. Met het uitvoeren van dit auditprogramma bedienen we tegelijkertijd ook de bevoegde gezagen die moeten onderzoeken of de tunnel voldoet aan de bepalingen uit de relevante wetgeving. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee, samen met de activiteiten van de tunnelbeheerder en het bevoegd gezag op een gezamenlijke en efficiënte wijze invulling geven aan het borgen van en toezien op tunnelveiligheid.